Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Etatów: 1/2 )

Status: Przyjmowanie dokumentów

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy w Reszlu

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Nr ogłoszenia: 10/2018

Identyfikator: UG

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ RESZLA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1/2 etatu


1.Wymagania formalne: 

1)    obywatelstwo polskie –
O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm) 
2)    wykształcenie wyższe 
3)    wiedza i doświadczenie wynikające z  pracy na podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu podobnych zadań
4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
5)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
6)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku pracy. 
7)    niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ( art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
8)    Nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe: 
1.     Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, , o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
2.    Znajomość obsługi komputera.
3.    Pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. 

Spełnienie wymagań dodatkowych weryfikowane będzie w dalszym etapie postępowania  poprzez test umiejętności oraz w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

Pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy, w szczególności:

1)    zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
2)    współudział w aktualizacji  dokumentacji wewnętrznej związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa, instrukcji i regulaminów oraz innych procedur niezbędnych do wdrożenia 
3)    informowanie administratora danych o obowiązkach spoczywających na podmiocie przetwarzającym dane osobowe  na mocy przepisów Unii Europejskiej , państw członkowskich i  przepisów krajowych  o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie;
4)    informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych  osobowych, 
5)    okresowe szkolenia pracowników 
6)    monitorowanie przestrzegania przepisów  prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym  przeprowadzanie audytów 
7)     stała współpraca z kierownictwem w zakresie ochrony danych
8)    pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej w kwestiach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych
9)    pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
10)    prowadzenie rejestru czynności  dla czynności przetwarzania wymaganych prawem kategorii danych i/lub rejestru kategorii czynności 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1)    Praca w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu przy ul. Rynek 24, na parterze
2)    Praca przy komputerze; kontakt z klientem  zewnętrznym i wewnętrznym oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy. 
3)    Praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.
4)    Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Reszlu, w rozumieniu przepisów   rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w styczniu 2018  r. wyniósł mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty: 

1)    List motywacyjny, 
2)    CV 
3)    kserokopie świadectw i dyplomów ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie, 
4) kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających kompetencje i kwalifikacje zawodowe
5)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie złożone w trybie art. 233 Kodeksu Karnego, 
6)    oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na stanowisku, 
7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
8)    oświadczenie o niekaralności z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych
9)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

6. Dokumenty dodatkowe: 

1)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i in., 
2)    kserokopie świadectw pracy z miejsc poprzedniego zatrudnienia, 
3)    inne dokumenty, które wg opinii kandydata mogą być pomocne przy ocenie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Reszlu , lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją : „Nabór –IODO” ” w terminie do dnia 23 kwietnia  2018 roku do godz.12.00. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na tablicy przy ul. Rynek. 


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992 z późn.zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.)” i podpisane przez osobę składającą dokumenty, a kserokopie dokumentów aplikacyjnych  poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Do wiadomości publicznej podano dnia  12 kwietnia 2018 r.

Załączniki: