Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Prezes Zarządu (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu

Miejsce zatrudnienia: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu

Nr ogłoszenia: 1/2018

Identyfikator: 1/2018

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza 
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO
Członka Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu 
 
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące warunki:
 
 1. Posiada wykształcenie wyższe 
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
 3. Nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie był karany z artykułu od 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.
 4. Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. Nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie, ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. Stan zdrowia kandydata winien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu.

Kandydatem na członka organu zarządzającego Spółką – prezesa spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia: (wymagania dodatkowe)
 
 1. znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzeniadziałalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,
 2. znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, znajomość ustawy o odpadach, ustawy o gospodarce komunalnej , ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 4. preferowane kierunki wykształcenia: techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
 5. posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B
 6. umiejętność obsługi komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 
 • kwestionariusz osobowy lub CV z wykazem miejsc i okresów zatrudnienia oraz opisem wykształcenia;
 • Koncepcję funkcjonowania Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obejmująca okres 5 lat), w szczególności w zakresie: 
  1. kierunków dalszego rozwoju Spółki; 
  2. rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, skutkujących zbilansowaniem działalności gospodarczej Spółki i zapewniających bieżącą realizację wszelkich zobowiązań Spółki; 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz niekaralności z artykułu od 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – jeśli dotyczy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.);
 • oświadczenie o braku przesłanek dyskwalifikujących kandydaturę, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
 • do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.
Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty. 
Uwaga: 
Dokumenty aplikacyjne: CV/kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów
 
 1. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w: siedzibie Spółki ul. 1 Maja 6 w Reszlu – sekretariat Spółki , w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 11.00.
 2. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje  data i godzina ich doręczenia do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 11.00.
 3. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa”.
 4. W trakcie konkursu kandydaci mogą uzyskać niezbędne informacje do opracowania koncepcji funkcjonowania Spółki (obejmującej okres 5 lat) u Prokurenta Pani Krystyny Gołaszewskiej lub Głównej Księgowej Pani Julity Ponikowskiej, siedzibie Spółki ul. 1 Maja 6 w Reszlu, nr tel. 89 755 02 05 lub 89 755 06 31. 
  W siedzibie Spółki kandydaci mogą zapoznać się z: 
  - umową Spółki,
  - ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki,
  - ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem Zarządu Spółki,
  - informacjami o zasobach technicznych i kadrowych Spółki.
Informacje dodatkowe:
 
 1. Otwarcia zgłoszeń kandydatów Rada Nadzorca dokona w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 15.00.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach. W I etapie Rada Nadzorcza dokona oceny formalnej złożonych ofert. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Oferenci, którzy w wyniku oceny zostaną zakwalifikowani do II etapu, zaproszeni zostaną na rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem, telefonicznie lub droga elektroniczną na adres mailowy wskazany w CV lub kwestionariuszu osobowym kandydata.  
 3. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
 4. Osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.
 5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, unieważnić i zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
 
Rada Nadzorcza
WPK Sp. z o.o. Reszel
                                                                                                                                                               

Załączniki: