WIS Dział Oświaty

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Zadania Działu Oświaty i Sportu

 Do zadań Działu Oświaty i Sportu należy w szczególności:

 1. W zakresie organizacji funkcjonowania oświaty w Gminie:
  1. naliczanie, rozliczanie dotacji i subwencji dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel,
  2. naliczanie, rozliczanie dotacji i subwencji dla niepublicznych szkól i przedszkoli działających na terenie Gminy Reszel,
  3. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Gminy Reszel,
  4. naliczanie kwot wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym wyrównań wynagrodzeń,
  5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników oświaty,
  6. obsługa  Systemu Informacji Oświatowej,
  7. prowadzenie spraw związanych z ZFŚS nauczycieli i pracowników oświaty, 
  8. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem nauczycieli,
 2. Zadania z zakresu sportu:
  1. organizacja działań sportowych dzieci i młodzieży,
  2. nadzór i zarządzanie obiektami sportowymi,
  3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane,
  4. koordynowanie załatwiania spraw z zakresu remontów bieżących obiektów infrastruktury sportowej,
 3. Pozostałe zadania:
  1. nadzór nad przestrzeganiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży,
  2. organizacja dowożenia uczniów do szkół,
  3. zadania z zakresu funkcjonowania stołówek szkolnych,
  4. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych,
  5. przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów z zakresu oświaty i sportu współfinansowanych ze środków UE,
  6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku oświatowego,
  7. organizacja i nadzór nad remontami placówek oświatowych,
  8. sprawozdawczość w zakresie oświaty i sportu,
  9. przygotowywanie projektów aktów prawnych – projektów uchwał i zarządzeń-  z zakresu funkcjonowania oświaty i sportu.

 

 

Małgorzata Żoch
Kierownik Działu Oświaty
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 4, tel 089 755 39 26

Teresa Jankiewicz
Podinsp. ds. kadr i księgowości
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 4, tel 089 755 39 26