Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Burmistrz Reszla informuje o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.5.2017.PL.7 z dnia 05 lutego 2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny piasku ze złoża „Klewno X” na części działki nr 306 obręb ewidencyjny Klewno, gmina Reszel". więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: TB.6220.6.2017.PL.4 z dnia 05 września 2017 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji Burmistrza Reszla z 23 grudnia 2016 r., znak: TB.6220.1.2016.PL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabezpieczeniu przeciwerozyjnym skarp dna rzeki Sajna na obszarze parku miejskiego w Reszlu, na działkach nr: 1, 23 i 24 obręb nr 3 miasta Reszel więcej »