Kategoria: Ogłoszenia Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie w sprawie sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r

RADA MIEJSKA W RESZLU
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
ZAPRASZA
NA LVI-ą SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W RESZLU,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 MAJA 2018 R. 
O GODZ. 16.00
 W  SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie obrad LVI-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Burmistrza z realizacji bieżących zadań Gminy za okres między Sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
  2. upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
  3. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  4. zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Pilcu,
  5. udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny przy ul. Słowackiego 11 w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel,
  6. udzielenia dotacji Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel,
  7. udzielenia dotacji Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel,
  8. zmiany budżetu gminy Reszel na 2018 rok,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018-2029,
  10. przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2017 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Reszel.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Załączniki: