Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Reszla z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Reszlu 

Numer aktu: 13/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 13/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Reszlu 

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z2017 r., poz. 2077  z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 152/2011 Burmistrza Reszla z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie:  zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Reszlu § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostce organizacyjnej Gminy Reszel
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
b) Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu.”

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki: