Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Reszla z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: użyczenia samochodów ciężarowych LUBLIN, stanowiących własność Gminy Reszel

Numer aktu: 11/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie: użyczenia samochodów ciężarowych LUBLIN, stanowiących własność Gminy Reszel

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Użycza się nieodpłatnie spółce komunalnej Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Reszlu dwa  samochody marki Lublin, stanowiące własność Gminy Reszel tj.
1) samochód ciężarowy Lublin

typ. 3324
rok produkcji 2000
nr rej. NKEFM39
nr karty pojazdu KP/AAA 2539712

2) samochód ciężarowy Lublin

typ 3324
rok produkcji 2003
nr rej. NKE FM40
nr karty pojazdu KP/AAA 2532078

z przeznaczeniem  realizację zadań gminy zleconych do realizacji WPK Sp. z o. o. w Reszlu oraz zadań własnych spółki .
§ 2. Warunki korzystania z użyczonego mienia , w tym prawa i obowiązki stron zawarte zostaną w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. w Reszlu.
§ 3. Przekazanie mienia, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Reszla z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki: