Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Reszla z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przez pracowników Urzędu Gminy w  Reszlu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Reszel

Numer aktu: 8/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr8/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 19 stycznia 2018  roku

w sprawie:  ustalenia regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przez pracowników Urzędu Gminy w  Reszlu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Reszel

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm) , w związku z art. 69 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2077z późn. zm) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przez pracowników Urzędu Gminy w Reszlu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór upoważnienia Burmistrza Reszla do przeprowadzenia kontroli, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Reszla z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie  ustalenia regulaminu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: