Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Reszla z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli danych zawartych w meldunkach ze stanem faktycznym w zakresie ilości uczestników korzystający z usług Środowiskowych Domów Samopomocy w Reszlu

Numer aktu: 7/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 7/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 19 stycznia 2018  roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli danych zawartych w meldunkach ze stanem faktycznym w zakresie ilości uczestników korzystający z usług Środowiskowych Domów Samopomocy w Reszlu

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

1) Elżbieta Jabłonka – przewodniczący Komisji
2) Joanna Chrapa – członek
3) Anna Szumko – członek
4) Karolina Breziuk - członek

§ 2. W celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznawanej na 1 uczestnika Środowiskowych Domów Samopomocy zadaniem komisji jest weryfikacja danych zawartych w meldunkach ze stanem faktycznym w zakresie ilości uczestników korzystający z usług Środowiskowych Domów Samopomocy w Reszlu poprzez weryfikację list obecności uczestników ŚDS z uwzględnieniem ilości dni przebywania każdego z uczestników

1) od 1 do 4 dni
2) od 5 do 10 dni
3) 11 dni i więcej
4) osób nieobecnych w danym miesiącu.

§ 3. Kontrolę przeprowadza się jeden raz w miesiącu, do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który złożony został meldunek o ilości uczestników.

§ 4.1.Komisja przeprowadza czynności sprawdzające w składzie co najmniej dwuosobowym. 
2.Komisja z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół.
3. Protokół podpisują:

1) członkowie komisji dokonujący sprawdzenia 
2) kierownik ( lub osoba upoważniona) Środowiskowego Domu Samopomocy

4. W przypadku przeprowadzania kontroli przez członków komisji , protokół z przeprowadzonej kontroli każdorazowo zatwierdza przewodniczący komisji.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Reszla z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli list obecności uczestników korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu oraz sposobu ich przechowywania. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki: