Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Numer aktu: XLIX/339/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLIX/339/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 04 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 36 438 707,00 zł
z tego:
dochody bieżące  - 30 850 032,00 zł
dochody majątkowe - 5 588 675,00 zł

- po stronie wydatków – 40 909 478,11 zł
z tego: 
wydatki bieżące – 29 718 903,11 zł
wydatki majątkowe – 11 190 575,00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

 

Załączniki: