Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Numer aktu: 128/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 128/2017
Burmistrza Reszla
z dnia 21 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późnz.zm)) oraz art. 44 ust. 3 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017r. 2077z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) 
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin w sprawie określenia procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.Wymaga się pisemnego potwierdzenia przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Reszlu zapoznania się z treścią i stosowania regulaminu, o którym mowa w §1.
 
§ 3. Za prawidłową realizację zarządzenia odpowiedzialność ponoszą wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Reszlu . 
 
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
 
§ 5. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 129/2015  Burmistrza Reszla z dnia 17 listopada 2015  roku  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy w Reszlu
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Załączniki: