Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Reszla z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 120/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 120/2017
Burmistrza Reszla
z dnia 07 grudnia  2017r.
 
w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2017. 1875 z późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.  U.  z   2016 r.    poz.  2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm. )
 
zarządzam co następuje: 
 
§ 1 Przeznaczyć do sprzedaży:
 
- udział w ilości 10/100 w działce nr 249/2  o pow. 2134 m2 , KW OL1K/00019582/8  położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul.  Podmiejskiej 6  oraz lokal mieszkalny Nr 2 w budynku usytuowanym na w/w działce,
 (wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
 
§ 2 Wykaz, o którym mowa w  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie i rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: