Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 127/2017 BURMISTRZA RESZLA z dnia 21 grudnia roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Reszel w 2018 roku.

Numer aktu: 127/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 127 /2017
BURMISTRZA RESZLA
z dnia 21 grudnia roku
 
w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Reszel w 2018 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1430, oraz art. 22 pkt 4), Zarządzenia Nr 331 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 roku, w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku. 
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego 
1. „Plan zamierzeń pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Reszel na rok 2018” (załącznik Nr 1). 
2. Określa się kierunki i proces szkolenia obronnego na podstawie “Wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku na terenie Gminy Reszel (załącznik nr 2). 
3. Wprowadza się do użytku służbowego “Plan szkolenia obronnego w Gminie Reszel na 2018 rok” (załącznik Nr 3).
 
§ 2. Zobowiązuje się Prezesów, Dyrektorów, Kierowników podległych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Reszel, wykonujących zadania obronne, do realizacji zamierzeń obronnych zaplanowanych na 2018 rok, uczestnictwa i współorganizacji planowanych szkoleń wyszczególnionych w planie szkolenia obronnego na 2018 rok
 
§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Inspektorowi Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Gminy w Reszlu.
 
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 8 Burmistrza Reszla z dnia  13 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Reszel w 2017 roku 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załączniki: