Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Reszlu.

Numer aktu: 131/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 131/2017
Burmistrza Reszla
z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie:  ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Reszlu.  


Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 63 Instrukcji kancelaryjnej  stanowiącej załącznik nr 1 oraz § 10 ust.2 Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6  do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się dla poszczególnych komórek  organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk funkcjonujących w strukturze Urzędu Gminy w Reszlu harmonogram przekazywania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1.Zobowiązuje się kierowników działów oraz pracowników samodzielnych stanowisk do terminowego przekazywania akt do archiwum zakładowego, kompletnymi rocznikami, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego  odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego,  zgodnego  z treścią  § 14. Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.)

3. Pracownicy przekazujący materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną do archiwum zakładowego są odpowiedzialni za zawartość teczek i nadanie jej odpowiedniej kategorii archiwalnej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

§ 3 .Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom działów, pracownikom samodzielnych stanowisk oraz pracownikowi prowadzącemu archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Reszlu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: