Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 129/2017 BURMISTRZA RESZLA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Numer aktu: 129/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 129/2017
BURMISTRZA RESZLA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 27 grudnia 2017 roku
 
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
 
Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 1047, z późn. zm.), zarządzeniem Nr 313 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych w Warmińsko Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz Zarządzeniem Nr 340 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia  inwentaryzacji.
zarządzam
przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Urzędu Gminy w Reszlu – na dzień 15 grudnia 2017 roku.
 
§ 1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC w następującym w składzie:
 
1) Danuta Ciarka - Przewodniczący
2) Andrzej Jabłonka - członek
3) Dariusz Alberski - członek
 
§ 2. Komisja w powyższym składzie dokona inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w obecności Pana Krzysztofa Iwanow - inspektora ds. zarządzania kryzysowego i opracowanie wyników inwentaryzacji do 3 stycznia 2017 roku.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: