Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Reszla ​z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Reszel na lata 2018 – 2020

Numer aktu: 126/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 126/2017
Burmistrza Reszla 
z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Reszel na lata 2018 – 2020
 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.poz.446 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2 , art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016 r., poz.  2147
ze zm.) Burmistrz Reszla zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Reszel na lata 2018 - 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: