Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Reszla z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

Numer aktu: 78/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 78/2017
Burmistrza Reszla
z dnia 11 września 2017  roku
 
w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz trybu postępowania w tych sprawach
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U z 2016r. poz. 446. z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca   2016 r. (Dz.U. z 2017r.  poz. 1457) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zarządzam, co następuje:
§ 1
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice  zastępczy, osoby  prowadzące rodzinny dom dziecka) albo pełnoletni uczeń lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,  osób  prowadzących  rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników mogą składać od 11 września 2017 roku  do 18 września 2017 roku. 
  1. Wnioski należy pobierać i składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu i Zespołu Szkół w Reszlu.
  2. Do ubiegania o pomoc finansową na zakup podręczników są uprawnieni: uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem z Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym  w roku szkolnym 2017/2018 do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia , klas I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 
  3. Do wniosku należy dołączyć:
    1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  4. Koszty zakupu podręczników będą zwracane  po przedłożeniu dowodu zakupu, do  wysokości limitów przewidzianych w rozporządzeniu.
§ 2
Zarządzenie wykonują Dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie Gminy Reszel.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: