Kategoria: Awans nauczycieli

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Awans nauczycieli

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – art. 9a–9i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. "Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela   mianowanego" .
  2. Załączniki:
   • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, 
   • poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 
   • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające następujące informacje:
    wymiar zatrudnienia nauczyciela oraz nauczany przez niego przedmiot lub rodzaj prowadzenia zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskana przez nauczyciela ocena dorobku zawodowego za okres stażu oraz data jej dokonania.
 2. UWAGI:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

 • nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
 • nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Dziale Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Reszlu